Försäljnings- och leveransvillkor - 2023 (B2B)

Följande allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från Thermex Scandinavia AB (nedan kallat ''THERMEX''), i den mån det inte finns något motsatt skriftligt avtal mellan parterna.

I dessa villkor för försäljning och leverans avser "Köpare" den omedelbara köparen av THERMEX produkter. Med "slutanvändare" menas varje efterföljande köpare av de sålda produkterna.

1. Erbjudande, order och orderbekräftelse

Erbjudanden är bindande för THERMEX i 30 dagar från erbjudandets datumstämpel. Om en orderbekräftelse avviker från Köparens beställning och Köparen inte vill acceptera avvikelsen ska Köparen meddela THERMEX inom 8 dagar från datumet för orderbekräftelsen. I övrigt är endast THERMEX:s orderbekräftelse giltig.

Köparens muntliga beställningar och beställningar är endast bindande för THERMEX om Köparen har mottagit skriftligt godkännande eller orderbekräftelse från THERMEX.

THERMEX:s beräknings- och dimensioneringsarbete kan endast betraktas som vägledande hjälp.

2. Priser

Om inget annat anges är alla priser inkl. MOMS. THERMEX förbehåller sig rätten att ändra priser, produktsortiment och tekniska specifikationer i alla prislistor, broschyrer, kataloger och annat tryckt material utan föregående meddelande.

3. Leverans

THERMEX levererar till företagsadresser i Sverige. Handlingsavgift Om nettofakturavärdet av en leverans exkl. Momsen är mindre än DKK 1 000,00, men en expeditionsavgift på DKK 200,00 tas ut.

Risken för oavsiktlig förstörelse av försäljningsobjektet övergår till Köparen vid leverans. THERMEX står alltså för risken under transporten.

THERMEX tar inget ansvar för sen leverans. Köparen har dock rätt att häva avtalet/häva beställningen om förseningen är betydande. En försening som inte överstiger 8 veckor är inte i något fall att anse som betydande.

4. Betalning

Köparen ska betala det fakturerade beloppet inom den betalningsfrist som anges på fakturan. Om betalningsfristen överskrids är Köparen skyldig att betala dröjsmålsränta med 2 % per början månad från förfallodagen att räkna. Om köpeskillingen inte betalas i tid kan THERMEX göra framtida leveranser till Köparen villkorade av kontant betalning eller förskottsbetalning.

5. Äganderättsförbehåll

THERMEX förbehåller sig äganderätten till den sålda varan tills köpeskillingen jämte eventuell ränta enligt punkt 4 första stycket har erlagts.

6. Borgenär mora

Om Köparen, efter det att leveranstiden inkommit, underlåter att ge instruktioner om frakt, har THERMEX rätt att lagra och försäkra varorna på Köparens bekostnad. Om Köparen sedan underlåter att hämta ut den sålda varan trots skriftlig begäran har THERMEX rätt att sälja varan så gott som möjligt på Köparens bekostnad.

7. Köparens undersöknings- och reklamationsplikt

Köparen är skyldig att omedelbart efter mottagandet undersöka mottagen vara för transportskador samt andra fel. Det hänvisas även till transportörens bestämmelser om detta i fraktsedeln.

Alla felanspråk måste göras skriftligen till THERMEX utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 8 dagar efter att ett defekt har eller borde ha konstaterats. Särskilt vad gäller synliga skador, inklusive transportskador, kan dessa endast göras skriftligen gällande av köparen, om detta inträffar (i) utan omotiverat dröjsmål, (ii) senast 8 dagar efter mottagandet av varan, och (iii) före montering/idrifttagning.

8. Köparens rättigheter vid defekter

Om Köparen reklamerar fel i tid, jfr punkt 7, är THERMEX skyldigt att under 36 månader från inköpsdatum utföra reparationer. Det är en förutsättning för THERMEX:s skyldighet att reparera att Köparen dokumenterar, genom att skicka en kopia av Köparens faktura, att reklamationen har framförts inom 36 månader från inköpsdatum.

THERMEX kan begära att varan skickas till THERMEX serviceverkstad. I så fall sker försändelsen på THERMEX:s bekostnad och risk. Om felet inte kan åtgärdas åtar sig THERMEX att byta ut den levererade varan.

THERMEX:s skyldigheter omfattar inte fel eller skador som direkt eller indirekt orsakats av missbruk, otillräckligt underhåll, felaktig montering eller anslutning, brand, olycka, blixtnedslag, spänningsvariationer, andra elektriska störningar, felaktig drift i allmänhet eller reparationer som inte utförts av eller på vid uppdrag av THERMEX.

Innan THERMEX:s servicetekniker tillkallas ska Köparen själv kontrollera de eventuella fel som Köparen själv kan åtgärda. THERMEX serviceavdelning bistår med råd och vägledning via telefonkonsultation. Köparen måste se till att produkten är omedelbart tillgänglig för THERMEX:s servicetekniker vid servicesamtal.

Omotiverade servicesamtal där produkten inte är omedelbart tillgänglig för THERMEX:s servicetekniker eller där det inte finns några tillverknings- eller materialfel på produkten och servicebesök senare än 36 månader från inköpsdatumet är för köparens egna räkningen.

Byte eller reparation medför inte en utvidgning av Köparens reklamationsrätt enligt denna punkt 8 första stycket. THERMEX skyldigheter begränsar inte Köparens eventuella ansvar som återförsäljare enligt köplagen, och förfrågningar till THERMEX fungerar också som förfrågningar till Köparen.

9. Produktansvar

Om inte annat anges av tvingande lagbestämmelser, är THERMEX endast ansvarigt för personskada om det kan bevisas att skadan beror på fel eller försummelse som begåtts av THERMEX.

THERMEX ansvarar under samma villkor som för personskada för skada på fast egendom och lös egendom. Ersättningen kan dock aldrig överstiga DKK 10 000 000,00 inkl. ränta och kostnader pr skada.

Om en tredje part, inklusive Slutanvändaren, gör ett krav mot Köparen mot antingen THERMEX eller Köparen baserat på produktansvar, måste Köparen omedelbart meddela THERMEX om detta.

Om en tredje part, inklusive slutanvändaren, väcker talan vid en dansk domstol mot THERMEX eller köparen, är THERMEX och köparen ömsesidigt skyldiga att väckas vid samma domstol.

Om THERMEX produktansvar åläggs tredje part är Köparen skyldig att hålla THERMEX skadeslös - inklusive rättegångskostnader - i samma utsträckning som THERMEX ansvar är begränsat enligt föreliggande försäljnings- och leveransvillkor.

10. Ansvarsbegränsning

I den mån THERMEX är ansvarigt gentemot köparen är THERMEX ansvar begränsat till direkt förlust. Utöver produktansvar ersätts Köparens direkta förlust endast genom reparation eller utbyte, jfr punkterna 8 och 9. Indirekta förluster, inklusive driftstörningar, utebliven vinst, tidsbortfall och följdverkningar av något slag, kan inte tas i anspråk för ersättning.

THERMEX tar inget ansvar för produktens användbarhet i de kopplingar där produkten används av köparen eller tredje part, och THERMEX tar inget ansvar till följd av köparens rättsliga förhållande till tredje part, inklusive slutanvändaren.

11. Force majeure

THERMEX är befriat från ansvar för bristande fullgörande av THERMEX skyldigheter på grund av force majeure, som t.ex. krig och mobilisering, uppror, oroligheter, naturkatastrofer, strejker, lockout, andra arbetsstopp, statligt ingripande från offentlig myndighet, import/exportrestriktioner, skador på THERMEX leverantörers produktionsutrustning, bristande transportmöjligheter, valutarestriktioner, utebliven eller defekt leverans från underleverantörer, arbetskraftsbrist, produktbrist eller någon annan orsak utanför THERMEX kontroll.

I de fall som nämns ovan har THERMEX rätt att häva avtalet/häva beställningen helt eller delvis eller att leverera varan när hindret mot fullgörandet har upphört.

12. Retur av varor

Vid retur av varor ska Köparen tidigare ha fått tillstånd genom att kontakta THERMEX kundtjänst per telefon. THERMEX expedition fyller omedelbart i ett ''THERMEX returvaruformulär'', som skickas till Köparen samma dag. På denna blankett ska Köparen fylla i fälten med fakturanummer, följesedelnummer och anledning till retur. Köparens inlämnande av korrekt ifylld blankett tillsammans med de varor som ska returneras är en förutsättning för Köparens returrätt. Varor kan endast returneras i originalförpackning och senast 3 månader från fakturadatum.

Retur av ej reklamationspliktiga varor ska ske kostnadsfritt till THERMEX centrallager i Hjørring. Inaktuella varor, anskaffade varor och specialtillverkade varor returneras inte. THERMEX förbehåller sig rätten att avvisa eventuell retur utan anspråk om den mottagna varan är defekt eller, enligt THERMEX:s uppfattning, är i sådant skick att den inte kan lagras och säljas vidare. Dessutom förbehåller sig THERMEX rätten att ta ut upp till 20 % hanteringsavgift av varans ursprungligen fakturerade pris, exklusive MOMS. Handläggningsavgiften uppgår dock alltid till min. 100,00 DKK exkl. MOMS. per returfrakt.

13. Val av lag och plats

Varje rättslig tvist mellan parterna i samband med avtalet måste avgöras enligt dansk lag.

Sjö- och handelsdomstolen i Köpenhamn har antagits som den enda rätta platsen

 

Försäljnings- och leveransvillkor - 2023 (B2C)

Försäljnings- och leveransvillkor - konsumenter
Försäljning av fysiska varor via Internet.
Köpvillkoren gäller för konsumenters köp av varor på www.thermex.se. Webbplatsen ägs och drivs av:
Thermex Scandinavia AB
CVR-nr. 23104814
Farøvej 30
9800 Hjørring. Danmark
Tel.031-340 82 00
info@thermex.se

Betalning

Betalning kan göras med följande betalningsmedel: VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron, MobilePay Online, Maestro, JCB.
Vid betalning med VISA/Dankort, MasterCard, Visa Electron, Maestro, JCB, som är ett betalkort, kommer betalningen att reserveras på ditt konto i enlighet med villkoren för ditt kort tills vi drar tillbaka eller avvisar betalningen.
Beloppet dras när varan skickas.
Om flera varor har beställts i en beställning och en eller flera av varorna inte kan levereras omedelbart, drar vi av betalningen för varan/varorna först när varorna skickas.

Leverans

Vi erbjuder att leverera varor till adresser i Sverige.
Varorna levereras 3 - 7 dagar efter din beställning. Se mer under de enskilda objekten.
Vi erbjuder följande leveranssätt: svenske speditörer och UPS (affärs-, privat- och paketbutik).

Ångerrätt

Du kan ångra ditt köp utan anledning inom 14 dagar. Om du har köpt flera varor i en beställning kan du välja att avbryta köpet av några eller alla varor. Se om återbetalning av leveranskostnader vid delavbokning under avsnittet "återbetalning av pengarna vid avbokning".
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller annan person som du valt (men inte transportören) tar varorna i fysisk besittning.
Om du har beställt flera varor i en beställning och vi inte kan leverera varorna samtidigt löper ångerfristen ut, du får fysisk besittning av den sista varan.
Om tidsfristen går ut på en allmän helgdag, lördag, grundlagsdag, julafton eller nyårsafton förlängs fristen till följande vardag.

Undantag från ångerrätten

Det finns ingen ångerrätt vid köp av varor som har tillverkats enligt dina specifikationer eller som har fått en utpräglad personlig prägel, såsom anpassning av kanaler och andra produktförändringar.

Så här ångrar du dig

Du ångrar dig genom att tydligt meddela oss att du ångrar. Du kan till exempel skicka ett brev eller ett e-postmeddelande om att du ångrar dig, till Thermex Scandinavia AB, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Danmark, tel 031-340 82 00, info@thermex.se.
Du kan inte avboka genom att vägra ta emot varan eller genom att underlåta att hämta ut den utan att samtidigt meddela att du avbokar.
Du kan använda det lagstadgade standardformuläret för ångerrätt, som återges i slutet av dessa försäljnings- och leveransvillkor, men det är inte obligatoriskt.
Ångerfristen är uppfylld om du skickar ditt meddelande om att du ångrar köpet innan ångerfristen har gått ut.

Retur av varan och returkostnader

Om du har ångrat köpet av en vara måste du skicka eller leverera varan till Thermex Scandinavia AB, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Danmark, ATT: Returafd. utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du meddelat oss att du önskar ångra ditt köp. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan före utgången av de 14 dagarna.
Varor kan inte skickas pr postförskott eller utan distribution.
Du måste själv betala för returen av varan.

Återbetalning av pengarna vid avbokning

När du avbokar kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har tagit emot från dig, inklusive eventuella leveranskostnader. Detta gäller dock inte extra kostnader när du har valt ett leveranssätt som är dyrare än den billigaste leveransformen som vi erbjuder.
Om du har köpt flera varor i en beställning och bara ångrar en del av ditt köp, återbetalar vi inte leveranskostnaderna.
Vi återbetalar beloppet utan onödigt dröjsmål och i alla fall senast 14 dagar från det datum då vi mottog ditt meddelande om uppsägning. Vi kan dock hålla inne beloppet tills vi fått tillbaka varan, eller tills du skickat dokumentation på att varan har returnerats.
Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att debiteras några avgifter till följd av återbetalningen.

Varans skick vid retur och paketering

Du ansvarar endast för en ev försämring av en varas värde som beror på annan hantering av föremålet än vad som är nödvändigt för att fastställa föremålets art, egenskaper och funktionssätt.
Du måste returnera varan i originalförpackningen. Förpackningen ska öppnas men inte förstöras. Om förpackningen saknas eller är skadad kan detta utgöra en värdeminskning som du ansvarar för.
Du bör också se till att varan är säkert inslagen när du returnerar den. Du står själv risken för paketet/varorna tills vi tar emot dem. Spara därför postkvittot samt ev spåra och spåra nummer.

Klagomål - om det är något fel på produkten

Vid köp av varor gäller köplagens regler.

Överklagande alternativ

Om vi ​​inte kan komma överens om vad du har rätt till har du följande överklagandemöjligheter:
Ett klagomål på en produkt eller tjänst kan lämnas till Centrum för reklamationslösning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klaga till Center for Complaint Resolution via Klagomålsportalen för Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.
EU-kommissionens klagomålsportal online kan också användas när du lämnar in ett klagomål. Det är särskilt relevant för konsumenter som bor i ett annat EU-land. Klagomål kan lämnas här - http://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål måste du ange vår e-postadress: service@thermex.se.

Andra villkor

Standard avbokningsformulär
(detta formulär fylls i och returneras endast om ångerrätten utnyttjas)

- Till Thermex Scandinavia AB, Farøvej 30, 9800 Hjørring, Danmark, info@thermex.se:
- Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) önskar utöva ångerrätten i samband med mitt/vårt (*) köpeavtal för följande varor (*)/leverans av följande tjänster (*)
- Beställde den (*)/fick den (*)
- Konsumentens namn (Konsumentens namn)
- Konsumentens adress (Konsumentens adress)
- Konsumentens underskrift (Konsumentens underskrifter) (endast om innehållet i formuläret kommuniceras på papper)
- Datum
(*) Det som inte är relevant är överstruket